توضیحات

 باتری خور 

دور مچ در بیشترین حالت 21 سانت