توضیحات

پشت پاپیون گیره انبری دارد

گلسر تکی میباشد

اندازه طرح ۱ دوازده سانت

اندازه طرح ۲ ده سانت