توضیحات

اندازه پاپیون ۱۲ سانت
پشت پاپیون گیره انبری دارد

کراوات با ربان بسته میشود