توضیحات

جنس عالی فاصله دو دسته ۱۲ سانت

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها سانت محصول حتما چک شود