توضیحات

پشت پاپیون گیره انبری دارد

گلسر تکی میباشد

اندازه شش سانت