توضیحات

پشت پاپیون گیره انبری دارد

گلسر تکی میباشد و اندازه حدودی ۱۲ سانت

طرح پیکسل به صورت رندوم ارسال میشود